JEOTEKNİK JEOFİZİK ETÜD İLE SU ARAMA


1. Elektrik Özdirenç Yönetimi

Özdirenç yöntemi yapay kaynaklı bir yerel ektrik yöntemdir ve “Ohm Yasası”nın arazide uygulanmasına dayanmaktadır. Yani uygun aralıklarda yeryüzüne yerleştirilen elektrotlardan, yer içine bilinen bir büyüklükte akım gönderilerek, potansiyel fark ölçülmektedir. Buradan yola çıkarak yerin özdirenci hesaplanır. Bu yöntemin uygulandığı alanlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • • Jeolojik yapıların kalınlık ve derinliklerinin belirlenmesi
 • • Yanal değişimlerin saptanması ve jeolojik koşullara bağlı anomalilerin belirlenmesi
 • • Yeraltı suyu ve tuzlu su girişimi haritalarının elde edilmesi
 • • Gömülü atık yerlerinin belirlenmesi ve gömülü boruların bulunması

3. Yapı Radarı

Yapı radarı ile güncel ya da tarihi yapılarda yapı içleri, duvarları, kolonlar gibi tüm yapı elemanlarının, taşıyıcı sistemlerin beton ve demir iç donatıları haritalanmaktadır.

 • • Kırık, zayıflık zonları ve bozunma, korozyon tespiti
 • • Beton kalitesi, oturma, şişme tespiti
 • • Tarihi yapılarda yapı içi metal donatıların tespiti
 • • Güçlendirme çalışmalarına temel oluşturacak haritaların oluşturulması

4. Graviteve Manyetik Yöntemler

Jeolojik birimler arasındaki yoğunluk farkı özelliklerinden yararlanılarakelde edilen bilgiler aşağıda sıralanmaktadır.

 • • Yeraltısuyu rezervuarları
 • • Mağmatiksokulumların ve yeraltı ısı kaynaklarının tespiti
 • • Jeotermal kaynakların aranması
 • • Maden aramacılığı
 • • Fayların yerlerinin belirlenmesi
 • • Arkeolojik araştırmalar

5. Manyetotellürik Yöntem

Manyetotellürik yöntem; yerkürenin doğal elektrik ve manyetik alanlarının zamana bağlı olarak ölçülmesi le yapılan çalışmalardır.

 • • Maden arama
 • • Jeotermal arama
 • • Petrol arama

2. Yer Radarı (GPR)

Yeraltı Radarı ya da genel adıyla GPR (Ground Penetrating Radar), yeraltının sığ tabakalarının araştırılmasında kullanılan jeofizik tabanlı bir ölçüm cihazıdır. Yöntem, yatay doğrultuda elektrik alan vektörü olan bir verici anten aracılığı ile yer içine gönderilen çok yüksek frekanslı radyo dalgalarının ara yüzeylerden yansımasının gözlemlenmesi ilkesine dayanmaktadır. Yeraltında, her iki farklı elektromanyetik özellikte kayaçlardan oluşan bir ara yüzey varsa, elektromanyetik dalga bu ara yüzeyden yansır, böylece yeraltındaki farklı tabakalar tespit edilmektedir.

Başlıca kullanım alanları;

 • • Toprak stratigrafisinin ortaya konulması ve jeolojik birimlerin tespiti
 • • Damar tipi maden yataklarının belirlenmesi, cevher ilerleme yönünün tespit edilmesi
 • • Yeraltısuyu tespiti
 • • Gömülü yapı ve boşlukların tespiti