HİDROJEOLOJİK HİZMETLER


Hidrojeoloji çalışmaları ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre Yeraltı suyu Arama Belgesi, Yeraltı suyu Kullanma Belgesi, Yeraltı suyu Islah ve Tadil Belgesi alımına esas jeolojik ve hidrojeolojik etüd, deney, harita üretimi, sondaj ve diğer çalışmalardan oluşmaktadır. Bu kapsamda yapılan işler su durumu, devamlı akışkan olup olmadığı, akış hızı ve buna bağlı olarak yamaç eteklerinde aşındırma olup olmadığı, yatak derinliği ve taşkın karakterli olup olmadıkları, statik su seviyesi ve mevsimlere göre değişimi işletmeye elverişli su varlığı halinde beslenme ve boşaltma sahaları, kuyu ve kaynaklarla ilgili hidrojeolojik bilgiler, yer altı suyu kalitesinin betona etkisinin saptanması için alınmış su örneğinin laboratuvar sonuçlarının açıklanması, inceleme alanında yeteri sayıda kuyu bulunmaması halinde eş su seviye eğrilerinin çizimini kapsamaktadır.